czwartek, 19 marca 2015

Jak zarobić 25 tysięcy dziennie?

Wiem, że obecnie o bankowcach mówi się wyłącznie źle. Co prawda nie chcę się wpisywać do chóru krytyków, ale trudno jest się opanować, kiedy ogląda się pensje szefów banków.

No bo co takiego robi Prezes Pekao SA - Luigi Lovaglio, że dziennie zarabia ponad 25 tys złotych. Tak, tak to nie jest pomyłka - ponad 25 tysięcy złotych dziennie!

Więcej szczegółów TUTAJ

wtorek, 17 marca 2015

Znajomość języków obcych a wysokość zarobków w Polsce

Powszechna opinia głosi, że osoby posługujące się językiem obcym zarabiają znacznie więcej niż inni.
Czy to twierdzenie prawdziwe?

I kolejne pytanie: czy osoba znająca biegle język angielski zarabia więcej od tej, która opanowała np. język francuski?

W poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania zachęcam do przeczytania ciekawego artykułu TUTAJsobota, 14 marca 2015

Sposoby na podwyższenie emerytury


Autor: Krzysztof BoguszDosyć powszechne jest pytanie o sposoby na podwyższenie emerytury. Co rusz można się natknąć na tego typu artykuły. Zapewne i Ty zastanawiasz się jakie są możliwości w tym temacie. A temat tym bardziej jest chodliwy, że przeciętna wysokość emerytury, nie przebierając w słowach, nie jest powalająca w naszych realiach. W 2013r było to 1970 zł.

Postaram się więc w miarę przystępnie omówić kilka sposobów na podwyższenie Twojego świadczenia. Mam nadzieję, że ostatecznie informację tutaj zawarte będą dla Ciebie „z korzyścią”.
Na początku chciałbym Cię poinformować, że co do zasady wysokość świadczenia ustalona w decyzji może zostać przeliczona, tudzież podwyższona, w wyniku:
- ponownego ustalenia podstawy,
- doliczenia okresów składkowych i nieskładkowych,
- aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę.

Ponowne ustalenie podstawy wymiaru.
Ponowne ustalenie podstawy wymiaru emerytury może być dokonane z następujących powodów:
przedłożenia nowych dowodów dotyczących wysokości zarobków – tj. gdy po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej wysokość emerytury zostaną przedłożone nowe dowody, z których wynikać będą wyższe zarobki we wskazanym okresie albo w razie uzyskania brakujących zaświadczeń o zarobkach z okresów, z których zarobki nie zostały wykazane,
wskazania innego okresu do ustalenia podstawy – chodzi o wskazanie innych lat kalendarzowych uwzględnianych w podstawie wymiaru, przy czym może to być tylko taka sama liczba lat kalendarzowych wybranych z takiego samego okresu, przyjętego do ustalania poprzedniej podstawy, tj. z 10 kolejnych lat z okresu 20 lat kalendarzowych (art. 111 ust. 1 pkt1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – dalej u.e.r.),
wprowadzenia nowego sposobu ustalania podstawy – ostatnio taka sytuacja miała miejsce w związku z wejściem w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która wprowadziła możliwość wyliczenia podstawy wymiaru emerytury z 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu (art. 15 ust. 6 u.e.r.).

Co ważne, przeliczenie będzie możliwe jeżeli nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru będzie wyższy od poprzednio przyjętego. Innymi słowy gdy relacja rocznych zarobków indywidualnych do przeciętnego wynagrodzenia w przyjętym okresie, wyrażona w procentach, będzie wyższa od poprzedniej. Wskaźnik ten nie może być jednak wyższy niż 250% (art. 15 ust. 5 u.e.r.).
Powyższe oznacza, że przeliczenie podstawy wymiaru emerytury polegać będzie na swoistym cofnięciu się do dnia nabycia prawa i ponownym wyliczeniu emerytury na ten dzień, a następnie dokonaniu wszystkich waloryzacji nowej kwoty emerytury w celu ustalenia jej aktualnej wysokości. Tak ustalone świadczenie będzie wówczas wypłacane od dnia złożenia wniosku o przeliczenie.

Dodatkowo wskazuję na treść art. 110 w zw. z art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ustawodawca pozwala bowiem na ponowne wyliczenie już ustalonej podstawy w następującej sytuacji:
• wskazania do obliczenia podstawy okresu 10 lat kalendarzowych wybranych z 20 lat przypadających bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia,
• wskazany okres 10 lat ma przypadać w całości lub w części na okres po przyznaniu świadczenia,
• nowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru ma być wyższy od poprzedniego,
• nowy wskaźnik może być niższy od poprzedniego, ale nie niższy niż 130%, jeżeli świadczenie nie zostało pobrane wskutek zawieszenia prawa lub okres wymagany do ustalenia nowej podstawy w całości przypada po przyznaniu prawa do świadczenia.

Doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych.
Kolejny przykład na podwyższenie emerytury związany jest z generalną zasadą obowiązującą w ubezpieczeniach społecznych, że w razie wprowadzenia zmian na korzyść ubezpieczonych mają one zastosowanie także do osób, które nabyły prawo na poprzednich, mniej korzystnych zasadach. Praktycznie oznacza to, że np. poszerzenie katalogu okresów składkowych i nieskładkowych pozwala na uzupełnienie stażu ubezpieczeniowego i wyliczenie nowej wysokości świadczenia z uwzględnieniem większego stażu ubezpieczeniowego.
Dla zilustrowania wskaże Ci przykłady takiego poszerzenia katalogu okresów składkowych i nieskładkowych. I tak odpowiednio do okresów składkowych zaliczana jest obecnie praca wykonywana w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu oraz batalionach budowlanych podczas odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim. Z kolei do okresów nieskładkowych wprowadzono okresy pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego.
Wniosek o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem nowych okresów można składać w każdym czasie, a emerytura w nowej wysokości będzie wówczas wypłacana od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jej przeliczenie.

Aktywność zawodowa.
W końcu przedstawiam trzeci sposób zwiększenia wysokości świadczenia. Mianowicie przejście na emeryturę nie musi oznaczać zakończenia aktywności zawodowej. W razie kontynuowania zatrudnienia przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia możliwe jest jego zwiększenie. Związane je to z tym, że emeryci aktywni zawodowo (np. zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę) podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu. Przy czym z jednej strony ma to wpływ na uzupełnienie pobieranego świadczenia oraz z drugiej strony na wzrost otrzymywanego świadczenia.
Do tego jednak konieczny jest wniosek o doliczenie nowych okresów składkowych i nieskładkowych. Stosowny wniosek można składać po zakończeniu kwartału kalendarzowego, chyba że ubezpieczenie ustało wcześniej. Okresy składkowe i nieskładkowe są wyceniane na ogólnych zasadach, tj. okresy składkowe obliczane są jako 1,3% podstawy wymiaru, a nieskładkowe jako 0,7% podstawy wymiaru.

Krzysztof Bogusz
BLOG - ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

sobota, 7 marca 2015

Kto może korzystać z niższych składek ZUS?


Autor: Krzysztof BoguszJak już wiesz, składki ZUS w 2015r wzrosły. Bez wątpienia nie jest to dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie dla planujących otworzyć nową firmę – jeżeli nie jest dla nich koszmarem, to na pewno do podjęcia ryzyka nie zachęca.

Przy czym dla osób noszących się z zamiarem założenia działalności gospodarczej ustawodawca przewidział jednak „jakieś” udogodnienie.
Bliżej kojarzone jako tzw. Mały ZUS. Co to takiego i kogo dotyczy?

Akurat w tym wpisie postaram Ci się to wyjaśnić.
Mianowicie zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 525zł. W porównaniu z podstawą przewidzianą dla już prowadzących działalność gospodarczą, wynoszącą aktualnie 2375,40zł, jest to kwota około cztery razy mniejsza. Czyli bez wątpienia stanowi znaczące ułatwienie na starcie Twojego biznesu. W praktyce przy Małym ZUS-ie miesięczna i minimalna wysokość składek wynosi obecnie 446,88zł, a przy Dużym ZUS-ie aż 1095,37zł.
Jak już wiesz, składki ZUS w 2015r wzrosły. Pisałem o tym w jednym z ostatnich wpisów. Możesz się z nim zapoznać klikając tutaj. Bez wątpienia nie jest to dobra wiadomość dla prowadzących działalność gospodarczą. Podobnie dla planujących otworzyć nową firmę – jeżeli nie jest dla nich koszmarem, to na pewno do podjęcia ryzyka nie zachęca. Przy czym dla osób noszących się z zamiarem założenia działalności gospodarczej ustawodawca przewidział jednak „jakieś” udogodnienie. Bliżej kojarzone jako tzw. Mały ZUS. Co to takiego i kogo dotyczy? Akurat w tym wpisie postaram Ci się to wyjaśnić.
Mianowicie zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 525zł. 
W porównaniu z podstawą przewidzianą dla już prowadzących działalność gospodarczą, wynoszącą aktualnie 2375,40zł, jest to kwota około cztery razy mniejsza. Czyli bez wątpienia stanowi znaczące ułatwienie na starcie Twojego biznesu. W praktyce przy Małym ZUS-ie miesięczna i minimalna wysokość składek wynosi obecnie 446,88zł, a przy Dużym ZUS-ie aż 1095,37zł.
Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą jednak korzystać wszyscy bez wyjątku. Z powołanego przepisu wynika bowiem, że składki na ubezpieczenia od tak zadeklarowanej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej. Omawiane uprzywilejowanie zarezerwowane jest więc „tylko” dla opisanej wyżej grupy osób. Notabene bardzo szerokiej, która w Polsce oscyluje wokół 2 milionów osób. Z dobrodziejstw Małego ZUS-u nie mogą natomiast skorzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także osoby prowadzące niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół (na podstawie przepisów o systemie oświaty), twórcy, artyści i osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
Ponadto sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie jest wystarczający dla nabycia prawa do preferencyjnej podstawy wymiaru składek. 

Z prawa do niższej podstawy wymiaru składek nie mogą skorzystać osoby, które:
- prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed podjęciem działalności gospodarczej prowadzili pozarolniczą działalność,
– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
Z kolei pozostałe osoby są zobowiązane opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, czyli od ww. kwoty 2375,40zł (tzw. Duży ZUS).

Krzysztof Bogusz
BLOG - ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

wtorek, 10 lutego 2015

Jak mądrze wybrać konto bankowe?


Autor: mgr Piotr WasilukJak wybrać dobre konto bankowe? Na co zwracać uwagę przy wyborze konta? Jak nie dać się podejść bankom? Zapraszam do czytania!

Prześwietlam triki stosowane przez banki... Doradzam jak dokonać właściwego wyboru...
Warto poświęcić trochę czasu na znalezienie odpowiedniego konta bankowego. Konto bankowe nie zakładamy na dni, miesiące, ale zazwyczaj na lata. Dobrze, żeby nasza decyzja była słuszna.

UWAGA na promocje kont bankowych
Bardzo popularne są akcje promocyjne wśród kont bankowych. Założeniem takich akcji, jest zainteresowanie klienta ofertą danego banku poprzez "darmowe prezenty". Mogą to być nagrody rzeczowe (tablety, czytniki, pendrivy itp.) bądź nagrody pieniężne (50 zł, 100 zł). A oto przykłady haseł reklamowych:
"Załóż konto w banku X. Odbierz 100 zł premii!"
"Konto z Tabletem. Załóż konto i odbierz darmowy tablet!"
Generalnie banki stosując akcje promocyjne, chcą pozyskać możliwie największą liczbę nowych klientów, stosunkowo niskim kosztem. A któż z nas nie lubi promocji, dostawać coś za darmo lub w korzystniejszej cenie niż normalnie? Dlatego też jest tak duże zainteresowanie tego typu akcjami. W czym więc tkwi szkopuł? Jak zwykle w szczegółach. Nie zawsze łatwo jest spełnić wymogi promocji, żeby otrzymać bonus. Wymaga to nieraz dużo zachodu. A nawet bywa nieopłacalne.
Jak sprawdzić, czy promocja jest rzeczywiście korzystna? W materiałach promocyjnych, to znaczy reklamach mamy przeważnie odesłanie do szczegółowych warunków na jakich odbywa się promocja. Możemy się spotkać z następującymi formami:
 • Regulamin promocji,
 • Noty prawne,
 • Indeksy (Np. "50 zł na start1"), które odsyłają nas dalej,
 • Tekst pisany drobnym druczkiem, najczęściej pod ofertą, u dołu strony.
Dopiero po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi informacjami, możemy stwierdzić, czy promocja jest godna uwagi i warto wziąć w niej udział. Dla łatwiejszego podjęcia decyzji, można sobie wypunktować wszystkie "za" i "przeciw".
Przykład. Potencjalny klient widzi promocję "Bonus za założenie konta - 200 zł". Zaczyna drążyć temat. Po zapoznaniu się z Regulaminem Promocji, okazuje się, że aby otrzymać te dwieście złotych – przez 2 kolejne miesiące musi mieć stały wpływ na konto co najmniej 1500 zł miesięcznie. A wypłata bonusu zasili konto w 3-cim miesiącu po spełnieniu tego warunku. Niestety klient nie może spełnić tego warunku i otrzymać bonusu, gdyż zarabia miesięcznie 1400 zł. W związku z tym, nie decyduje się na promocję.

Reklamy i oferty kont bankowych na stronie internetowej – NIE mówią całej prawdy
Sytuacja jest analogiczna jak w przypadku promocji. Mamy tłustym drukiem wypunktowane korzyści z otwarcia konta w danym banku, które na pierwszy rzut oka, przykuwają uwagę internauty. ALE, niestety są to nie pełne informacje. Dla poznania całokształtu oferty, znów musimy się trochę natrudzić. Mianowicie, zapoznać się z:
 • tabelą/taryfą opłat i prowizji,
 • notami prawnymi,
 • indeksami,
 • tekstem pisanym drobnym druczkiem,
 • regulaminem prowadzenia rachunków bankowych.
Jak już to uczynimy, bo będziemy mieli rzetelny obraz oferty konta bankowego w którymś z banków.
Przykład. Szukamy konta bankowego, a najbardziej zależy nam na bezpłatnym prowadzeniu konta, czyli braku comiesięcznej opłaty za utrzymanie rachunku. Napotykamy na ofertę banku X. W ofercie tej mamy zapis "0 zł za prowadzenie konta3". Zaniepokoiło nas umieszczenie indeksu, przy adnotacji dotyczącej bezpłatnego korzystania z konta. Jako że jesteśmy dociekliwi, podążamy śladem indeksu nr 3. Nie musimy długo szukać, pod ofertą konta, jest wyjaśnienie znaczenia wszystkich indeksów. Zapoznajemy się z treścią indeksu nr 3 "Opłata miesięczna za prowadzenie konta wynosi 0,00 zł, jeśli klient w przedmiotowym miesiącu, dokona transakcji kartą płatniczą na kwotę min. 500 zł. W razie niespełnienia tego warunku naliczana jest opłata w kwocie 10,00 zł".
Dla pewności potwierdzamy to jeszcze w Tabeli Opłat i Prowizji. I faktycznie oba zapisy pokrywają się. Teraz dopiero mamy klarowny obraz "darmowego utrzymania konta". Jednak nie mówię, że ta oferta jest całkiem zła. Jeśli ktoś płaci już kartą na taką kwotę i wyższe co miesiąc, to nie będzie ponosił comiesięcznych kosztów prowadzenia konta. Ale jeśli ktoś nie wykonuje miesięcznych płatności kartą na zbliżone kwoty bądź woli posługiwać się gotówką – to ta oferta nie będzie dobra dla niego, naturalnie ze względu na dodatkowy koszt na rzecz banku.

Jak odnaleźć się w gąszczu ofert kont bankowych?
Mnogość ofert kont bankowych, może przyprawić o ból głowy. Z jednej strony to dobrze, gdyż banki konkurują między sobą o klienta i możemy liczyć na lepsze, a przede wszystkim tańsze konta bankowe. Z drugiej strony, nie ułatwia nam wyboru konta bankowego.
Pewnym antidotum na tę bolączkę są porównania, zestawienia, rankingi kont bankowych zamieszczane na serwisach branżowych. Można także sugerować się opinią innych użytkowników, którzy już posiadają takie konto. Jeśli tych opinie jest dużo i w większości są pozytywne, to jest dobry znak.
Ja ze swojej strony, mogę Ci polecić oto taki sposób. Załóżmy, że poszukujesz konta osobistego w PLN. Zależy Ci na "bezpłatnym koncie":
1. darmowym utrzymaniu konta,
2. bezpłatnych bankomatach,
3. przelewach za 0 zł,
4. braku opłaty za kartę płatniczą.
Spośród wszystkich banków wybierz trzy oferty, dokonując selekcji z grubsza, bazując jedynie na ofercie zawartej na stronie internetowej banku (najważniejsze 4 korzyści na których Ci zależy). Ewentualnie możesz skorzystać z narzędzi pomocniczych, o których pisałem wyżej. Jak już znajdziesz 3 najbardziej interesujące oferty, teraz czas na dokładną analizę.
Pobierz ze strony internetowej każdego z banków Tabelę Opłat i Prowizji (TOiP) i porównaj wszystkie opłaty (4 najważniejsze). Możesz też otworzyć każdą TOiP na oddzielnej karcie przeglądarki, co znacznie ułatwia porównanie. I wybierz najtańsze konto osobiste!

Dopasuj konto bankowe do siebie, nie odwrotnie
Konto bankowe powinno być szyte na miarę. Szukaj takiego konta, jakie najbardziej będzie odpowiadać Twoim potrzebom. Odpowiedz sobie szczerze na pytania:
 • Jakie mam oczekiwania wobec konta bankowego (kilka najważniejszych rzeczy)?
 • Jak dotychczas zarządzałem/am pieniędzmi, jakie mam wpływy, jakie wydatki?
 • Przez jakie kanały chcę mieć dostęp do konta?
 • Jakich operacji najczęściej dokonujesz, może warto zadbać o to żeby były one darmowe lub najtańsze?
 • Czy chcę wypłacać gotówkę z każdego bankomatu dowolnej sieci za darmo?
 • Czy zależy Ci na bezpłatnych przelewach internetowych?
 • Jestem gotów płacić miesięczną opłatę za utrzymanie konta?
 • Czy mogę realizować błyskawiczne przelewy za pośrednictwem konta i ile to kosztuje?
 • Czy będę często wysyłać pieniądze za granicę lub przebywać za granicą?
 • Czego oczekuję od obsługi banku?
 • Czy zależy mi na prestiżowym koncie bankowym?
 • Do jakich produktów dodatkowych mogę mieć dostęp z poziomu konta (debet, karta kredytowa, kredyt, pożyczka, lokaty, fundusze, inwestycje)?
 • Może chcesz założyć konto przez Internet?

Szukaj konta bankowego dla określonej kategorii klientów
Sprecyzuj swoje wymagania wobec konta poprzez przynależność do określonej grupy wiekowej, zajęcie, określenie rodzaju konta bankowego, produktów powiązanych z kontem. Twórz odpowiednie frazy i wyszukuj ofert związanych z Twoimi zapytaniami. Z pomocą oczywiście Ci przychodzi wujek "Google".
Przykłady:
"konto dla firm"
"konto dla firm z debetem na start"
"konto oszczędnościowe dla firm"
"konto walutowe dla firm"
"konto firmowe walutowe CHF"
"konto osobiste"
"konto dla dzieci"
"konto dla młodzieży"
"konto z debetem"
"konto dla studenta"
"konto dla seniora/emeryta/rencisty"
"konto bezpłatne/darmowe"
"konto oszczędnościowe"
"konto walutowe"
"konto walutowe EUR"
"konto internetowe"
"konto z kredytem odnawialnym"
"założenie konta przez Internet"
"konto z lokatą bankową"
"konto darmowe bankomaty"
"konto bezpłatne przelewy"
"konto darmowe prowadzenie"
"konto wspólne"
"konto dla małżeństwa"
"konto dla dwojga"
"konto dla spółki"
"konto dla stowarzyszenia"
"konto dla fundacji"

Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z treścią artykułu będzie Ci łatwiej wybrać odpowiednie konto bankowe. Podziel się ze mną swoimi spostrzeżeniami, opiniami, sugestiami. Zapraszam do komentowania!

mgr Piotr Wasiluk
Konta Osobiste - porównanie
Konta Firmowe - porównanie

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Blaski i cienie pracy zdalnej w domu


Autor: Kunegunda


Czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest móc dojść do pracy w minutę, przemierzając tylko kilka metrów? To możliwe, jeżeli pracuje się w domu, np. przy komputerze. Jednak czy łączenie domu z miejscem pracy jest korzystne zarówno dla pracującego, jak i dla jego rodziny?

„Ale fajnie, cały dzień możesz siedzieć w domu“
Jeżeli mówi się znajomym o pracy w domu, najczęściej można usłyszeć taką opinię. Zupełnie, jakby praca w domu nie była pracą pełnoetatową z zadaniami identycznymi, które w tym samym czasie wykonuje się w biurze. Zdalną pracę w domu traktuje się jako wygodne wylegiwanie się w pieleszach, pełną dowolność w regulowaniu czasu pracy i tym samym większą ilość czasu dla siebie.
Nic bardziej mylnego.
Jeżeli ktoś pracuje na własny rachunek w domu – faktycznie może mieć większą swobodę w regulowaniu czasu pracy, natomiast w wypadku, w którym konkretna firma umożliwia zdalną pracę, pracownik zdalny musi być dostępny w konkretnym wymiarze czasu pod komunikatorami i telefonem, musi wykonać określone zadania.

„Skoro i tak siedzisz w domu, to...“
Często i paradoksalnie wykonywania identycznych zadań w biurze i domu nie traktuje się identycznie. Zwłaszcza, jeśli chodzi o domowników, którzy uważają, że skoro pracujesz zdalnie w domu, to przecież nic się nie stanie, jeżeli przerwiesz nagle pracę i zrobisz zakupy, pranie, ugotujesz obiad, pójdziesz na pocztę i odebrać dziecko z przedszkola. Nie pomaga tłumaczenie, że w zadania w biurze niczym się nie różnią, a tam nikt od Ciebie nie wymaga takiej multizadaniowości. A przynajmniej nie w zakresie obowiązków domowej gosposi.

„Jeszcze 5 minut...“
Praca zdalna z domu i bycie freelancerem jest niewątpliwie dla osób, które umieją zorganizować swój czas, zmotywować się do pracy (nie tylko wizją uciekających z konta pieniędzy) i pracować efektywnie (bez bezmyślnego scrollowania Facebooka).  Idealny freelancer pracuje w wyznaczonych przez siebie godzinach, wypełnia swoje zadania w terminach i tym samym nie zarywa nocek z powodu solidnie opóźnionych prac. Nie pracuje na pół gwizdka. Jest skuteczny, wydajny, stawia na jakość i rzetelność, aby się promować w Internecie.

Czy dasz radę pracować w domu?
Tak, jeżeli jesteś osobą zorganizowaną, pilną, lubiącą swoją pracę i efektywną. Nie, jeżeli potrzebujesz bata nad głową, aby w terminie wykonać zadanie, w biurze zdarzają Ci się nadgodziny z Twojej winy i nie umiesz rozdzielić życia osobistego od pracy.
Mówi się, że nie powinno się przynosić pracy do domu. W takim razie – jak ma sobie poradzić freelancer? Będąc zorganizowanym, szykując się na co dzień tak samo jak do wyjścia do biura i pracując w podobnych godzinach. Jeżeli zarobki są dobre, można sobie pozwolić na pracę w biurze co-workingowym, w którym wynajmuje się miejsce do pracy i pracuje w otoczeniu innych freelancerów. W gronie osób skupionych na swoich deadline‘ach trudno o zwolnienie obrotów, zwłaszcza, jeżeli płaci się za wynajęte stanowisko. Biura co-workingowe to doskonałe miejsce do zawarcia nowych znajomości biznesowych; możesz tam również korzystać z biurowych sprzętów, które niekoniecznie masz u siebie.

I jak – czujesz się na siłach, aby pracować w domu?

Artykuł powstał we współpracy z grafton.pl. Oferty prac zdalnych możesz szukać m.in. tutaj: http://www.grafton.pl/oferty-pracy/kujawsko-pomorskie/.
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

sobota, 7 lutego 2015

Podaruj 1% - a może Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

Anna Dymna to nie tylko wspaniała aktorka ale jednocześnie cudowny i szlachetny człowiek.
Jej fundacja "Mimo Wszystko" wspiera osoby niepełnosprawne i ciężko chore - jeśli jeszcze nie wiecie komu podarować 1% swojego podatku - może to jest właśnie ten cel?