poniedziałek, 23 listopada 2015

Fundusze inwestycyjne w praktyce


Autor: Gabriela Rozmysłowicz


Idea wspólnego inwestowania powstała już w XVIII wieku w Holandii. Niemniej jednak dopiero po latach zaczęto tworzyć faktyczne fundusze inwestycyjne, które opierały się na znanych nam dziś zasadach. 
Na czym dokładnie polega działanie funduszy oraz jak wyglądają w praktyce – o tym w artykule.

Na czym polega działanie funduszy inwestycyjnych
Prowadzenie funduszu inwestycyjnego opiera się na niezwykle prostych zasadach. Polegają one na gromadzeniu kapitału uczestników w odpowiednio dobrane instrumenty finansowe takie jak akcje, obligacje, waluty lub inne tego typu elementy. Celem prowadzenia funduszu inwestycyjnego jest otrzymywanie znacznie większych zysków niż takie, które są osiągane na lokatach bankowych.
Zalet prowadzenia funduszu inwestycyjnego jest wiele. Jedną z nich jest ominięcie narzucanego podatku „Belki”. Oprócz tego możliwe jest stałe kontrolowanie swoich zysków przez Internet oraz możliwość wyboru dogodnej formy inwestowania w fundusze. To co jednak najbardziej cenią sobie wszyscy uczestnicy funduszy inwestycyjnych to możliwość wpłat jednorazowych lub możliwość wpłacania systematycznie niewielkich kwot.

Rodzaje funduszy
W zależności od chęci podjęcia ryzyka oraz od możliwości danego funduszu inwestorzy mogą wybierać spośród wielu funduszy inwestycyjnych. To, gdzie uczestnicy funduszu chcą gromadzić swój kapitał zależy od wielu czynników. Oto kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych, które opierają się na różnych zasadach działania:
 • Fundusz aktywnej alokacji
Jest to fundusz przeznaczony przede wszystkim dla inwestorów, którzy są zainteresowani aktywnym podejściem do inwestycji oraz tych, którzy oczekują wysokich stóp zwrotu w długim terminie. Korzystanie z takiego funduszu jest dla osób, które nie boją się podjąć ryzyka nietrafionej decyzji zarządzającego.
Maksymalny udział w zyskach przy takim funduszu inwestycyjnym może wynosić nawet 100% wartości aktywów. Jego celem jest osiągnięcie konkurencyjnych stóp zwrotu przy jednoczesnym mniejszym ryzyku.
 • Fundusz stabilnego wzrostu
Ten rodzaj funduszu skierowany jest dla inwestorów którzy chcą osiągnąć przewyższający wynik rentowności funduszy obligacji. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić dzięki wprowadzeniu do portfela ograniczonego udziału akcji i zaakceptowaniu podwyższonego ryzyka inwestycyjnego.
Inwestycja w fundusz opiera się głównie o obligacje i bony skarbowe, które stanowią od 60 do 100% aktywów.
 • Fundusz zrównoważony
Inwestorzy, którzy zdecydowani są na osiągnięcie w długim terminie wysokiej stopy zwrotu i akceptują podwyższone ryzyko inwestowania, które wynika ze znacznego udziału akcji w portfelu, polecany jest tego typu fundusz.
Subfundusz skoncentruje się przede wszystkim na inwestycji w akcje, które stanowią do 70% aktywów. Może również inwestować w bony skarbowe lub obligacje, które również mogą sięgać 70% aktywów.
To jaki fundusz wybrać zależy przede wszystkim od wybranej strategii inwestowania , kwalifikacji czy też polityki inwestycyjnej poszczególnych uczestników. Przed zdecydowaniem się na dany fundusz dobrze jest najpierw skonsultować swoją decyzje z osobami, które posiadają duże doświadczenie i wiedze w zakresie inwestowania.

Artykuł powstał przy współpracy z: http://www.novofundusze.pl/
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

poniedziałek, 16 listopada 2015

Nowe obowiązki pracodawcy w związku z e-zwolnieniami


Autor: Tomasz SmolarekDo końca 2015 roku pracodawcy muszą założyć profil płatnika w systemie informatycznym ZUS. Na profilu płatnika w PUE będą się pojawiać wystawiane przez lekarzy zwolnienia lekarskie pracowników. Jakie nowe obowiązki będą ciążyć na pracodawcy oraz jak zmienią się relacje z Biurem Rachunkowym?


Kto musi założyć profil?
Muszą go założyć wszyscy płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia więcej niż 5 ubezpieczonych (w tej liczbie znajduje się też właściciel i wspólnicy spółek cywilnych). Jeżeli liczba ubezpieczonych zmniejszy się, płatnik dalej będzie otrzymywał e-zwolnienia.

Kto może założyć profil?
Każdy inny płatnik może założyć profil, jednak nie ma na razie takiego obowiązku. Jeżeli płatnik założy profil, będzie otrzymywał zwolnienia jedynie w postaci elektronicznej

Jaki jest termin na wywiązanie się z obowiązku założenia PUE?
Płatnicy posiadający obowiązek założenia profilów muszą to uczynić do 31 grudnia 2015 roku. Radzimy nie czekać do ostatniej chwili. Potrafimy sobie wyobrazić kolejki w ZUS w okolicach końca roku.

Jak założyć profil PUE?
Należy wejść na stronę internetową http://zus.pl i po lewej stronie wybrać przycisk „Zarejestruj profil”. Następnie należy wyrazić zgody na przetwarzanie danych oraz zaakceptować regulamin. Sam profil można założyć na 3 sposoby: posiadając certyfikat kwalifikowany, profil ePUAP lub rejestrując profil niezaufany. Omówimy tu trzecią metodę, jako że dwie pierwsze są rzadko wykorzystywane przez mniejszych płatników.
Po wybraniu „Rejestruj profil niezaufany” należy wypełnić wymagane pola i wybrać „Rejestruj profil”. Aby dokończyć proces rejestracji należy profil „zaufać”, tzn. wziąć dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty) i udać się z nim w ciągu 7 dni do najbliższej jednostki terenowej ZUS. Pracownik ZUS na podstawie okazanego dokumentu tożsamości potwierdzi autentyczność wprowadzonych danych (zaufa profil), wyszuka role i przypisze je do profilu.

Czy można upoważnić inną osobę do odbierania e-zwolnień?
Tak. Może być to dowolna osoba. Na przykład pracownik lub właściciel Biura Rachunkowego może być osobą upoważnioną przez płatnika do odbierania e-zwolnień. W tym celu należy wypełnić dokument ZUS-PEL (tutaj) oraz dostarczyć go do ZUS. Należy pamiętać, że dana osoba musi posiadać własny profil PUE oraz będzie miała dostęp do danych, które traktowane są przez pracodawców jako poufne.

Jakie nowe obowiązki posiada płatnik, który nie musi rejestrować profilu PUE?
Płatnik taki ma obowiązek w terminie do 31 grudnia 2015 roku pisemnie poinformować pracowników, że mają oni dostarczać zwolnienia w postaci wydruków od lekarza. W przypadku zawierania umów o pracę w 2016 roku obowiązek pisemnego poinformowania należy spełnić najpóźniej pierwszego dnia pracy.

Jaką rolę może pełnić Biuro Rachunkowe w odbiorze e-zwolnień?
Biuro może nie mieć zupełnie dostępu do profilu płatnika. Do wywiązywania się z codziennych obowiązków dostęp nie jest konieczny. Biuro Rachunkowe może też pełnić rolę pomocniczą, czyli po prostu od czasu do czasu zaglądać do profilu płatnika na podstawie złożonego przez płatnika ZUS-PEL. Płatnik jednak dalej będzie odbierał, drukował i dostarczał do Biura zwolnienia samodzielnie
Biuro Rachunkowe może też przejąć rolę odbierania e-zwolnień i być jedynym podmiotem posiadającym dostęp do profilu płatnika. W takiej sytuacji nawet właściciel firmy nie musi się rejestrować, a jedynie upoważnić osobę (osoby) w Biurze Rachunkowym. Rola ta wiąże się z pewną nową odpowiedzialnością po stronie Biura, zatem będzie stosowana za obustronną zgodą.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że lekarze mają nieco czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. Posiadane druki mogą wykorzystywać do końca 2017 roku. Może się zatem okazać, że nawet płatnik obowiązany do odbierania e-zwolnień przez pewien czas będzie otrzymywał zwolnienia dwiema drogami – elektronicznie i w postaci druków wypisywanych ręcznie.

autor: Tomasz Smolarek
Najlepsze Biuro Rachunkowe
smolarek.biz.pl
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Analiza techniczna i analiza fundamentalna – podstawowe narzędzia inwestora


Autor: Artykuły Specjalne


Najprostszą odpowiedzią na pytanie: jak inwestować na Forex, byłoby stwierdzenie: "należy inwestować mądrze". Jakie narzędzia możemy wykorzystać, aby nasze inwestycje były faktycznie przemyślane i obarczone najmniejszym możliwym ryzykiem? Są to, przede wszystkim, analiza techniczna i analiza fundamentalna- sposoby badania rynku znane każdemu traderowi.

Te dwa rodzaje analizy mają służyć zbadaniu rynku walut (lub dowolnego innego rynku- na przykład surowców lub towarów nietrwałych), które pozwoli z jak największym prawdopodobieństwem przewidzieć zmiany cen i, co za tym idzie, ocenić słuszność i rentowność ewentualnej inwestycji.

Analiza fundamentalna – każdy czynnik jest istotny


Analiza fundamentalna służy ocenie kondycji danej waluty lub surowca i uwzględnia informacje takie, jak: otoczenie globalne, regionalne i mikroekonomiczne. Dodatkowo, można w takiej analizie posiłkować się prognozami, raportami rynkowymi lub innymi źródłami informacji. Istotne znaczenie mogą mieć takie dane, jak na przykład PKB danego kraju lub stopa bezrobocia. Kluczowa może okazać się znajomość bieżących wydarzeń dotyczących gospodarki danego kraju- na przykład politycznych czy nawet pogodowych (na przykład, klęski żywiołowe mające wpływ na rolnictwo).


Analiza techniczna – historia lubi się powtarzać


Analiza techniczna polega na odczytywaniu wykresów zawierających informacje na temat historycznego zachowania cen analizowanej waluty lub surowca. Ten sposób badania zakłada, że ceny akcji, walut, surowców podlegają powtarzalnym schematom i trendom, które można zaobserwować podczas wnikliwej analizy. Poprawne odczytanie danych wymaga dużej wiedzy, jednak bez problemu można opanować niezbędne informacje na darmowym szkoleniu oferowanym przez brokerów. 


Trendy widoczne na wykresie


Można wyróżnić trzy rodzaje trendów, którym podlegają waluty: wzrostowy, spadkowy i horyzontalny. Trend wzrostowy widoczny jest na wykresach, gdy słupki cenowe położone są coraz wyżej. Analogicznie, o trendzie spadkowym możemy mówić, gdy słupki cenowe położone są na wykresach coraz niżej. Trend horyzontalny, zwany także bocznym, ma miejsce, gdy dołki i szczyty cenowe zamykają się na wykresie w tym samym obszarze. Prawidłowe odczytanie wykresu pozwala na zwiększenie prawdopodobieństwa, że decyzja o kupnie lub sprzedaży waluty będzie trafna.


Który typ analizy jest najkorzystniejszy?


Analiza fundamentalna i analiza techniczna mogą być stosowane równolegle. Różnica pomiędzy tymi dwoma sposobami badania rynku polega na tym, że analiza fundamentalna pozwala zdecydować, którą walutę kupić lub sprzedać, natomiast analiza historyczna pomaga zorientować się, kiedy najkorzystniej dokonać transakcji. W przypadku krótkookresowego horyzontu inwestycyjnego, bardziej przydatna okaże się analiza techniczna. Stałe monitorowanie wskaźników makroekonomicznych, na których bazuje analiza fundamentalna, pozwala inwestorowi nabrać odpowiedniej perspektywy przy długoterminowych planach inwestycyjnych. Niezależnie od tego, którą ze strategii stosuje inwestor, warto znać oba typy analizy.


Praktyczna i dobra wiedza w sieci - Artelis.pl
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

sobota, 24 października 2015

Gdzie się podziała tania, chińska siła robocza?

"Pmorgan xinjiang". Licencja: CC BY 2.0 na podstawie Wikimedia Commons.
Nie wiadomo, czy to dobra wiadomość dla Polski i Polaków, ale tania chińska siła robocza powoli odchodzi do historii.

Dla ekonomistów nie jest to wielkie zaskoczenie, mówi się o tym od kliku lat.
W trzecim kwartale wzrost PKB w Chinach wyniósł 6.9 proc. (rok do roku). W ślad za tym rosną też wynagrodzenia, i obecnie są zbliżone do tych w Polsce, lub nawet wyższe.
Powiedzenie, że Chińczyk pracuje za miskę ryżu - przeszło więc do lamusa!

Dla przykładu, pracownik zatrudniony w Chinach na stanowisku Brand Manger zarabia prawie 5 tysięcy dolarów miesięcznie. Tymczasem w Polsce jest to około 2,7 tysiąca dolarów.


Naciągacze podający się za pracowników Urzędu Regulacji Energetyki - coraz bardziej pomysłowi

Coraz częściej docierają informacje o nieuczciwych praktykach akwizytorów namawiających na zmianę dostawcy prądu.

Najpopularniejsze "sztuczki":

 • podawanie się za pracownika Urzędu Regulacji Energetyki,
 • podawanie się za pracownika dotychczasowego dostawcy, który tylko aktualizuje umowę,
 • danie do podpisania nowej umowy, z uwagi, że dotychczasowy dostawca przestaje istnieć (lub zmienił nazwę),
 • obietnica dużo niższej ceny prądu, ale ukrycie dodatkowych kosztów i opłat (np. ubezpieczenie),
Niestety, po podpisaniu umowy, kiedy przychodzi pierwsza faktura okazuje się, że rachunki za prąd czy gaz będą wyższe!

Dlatego najlepsza rada - nie spieszmy się z podpisywaniem czegokolwiek.
Zapoznajmy się z treścią umowy, cennikiem na spokojnie. 
Poprośmy przedstawiciela handlowego aby zostawił druki umowy oraz telefon do siebie, a sami "pogrzebmy" trochę w internecie i dowiedzmy się na temat firmy którą zachwalał akwizytor lub zadzwońmy po informacje do Punktu Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych Urzędu Regulacji Energetyki - telefon, 22 244 26 36.
niedziela, 11 października 2015

Jak rozpocząć oszczędzanie na przyszłe wakacje?

Jest jesień, zimno i wtedy przypominają nam się te letnie dni, kiedy beztrosko leżeliśmy na plaży, zwiedzaliśmy ciekawe miejsca czy wyjechaliśmy zagranicę .
Jeśli chcemy mieć podobne wspomnienia również za rok, to może warto rozpocząć oszczędzanie na wspaniałe wakacje już teraz.

Badania TNS Polska wykazały, że blisko 60% gospodarstw domowych swój cały budżet przeznacza na bieżące potrzeby.
A na dodatek grupa ta uważa, że nie odkłada żadnych pieniędzy, bo ma ich za mało.
Ale dalej jest ciekawie - znaczny procent z ludzi tak twierdzących bierze kredyt na urlop i spłaca, spłaca, spłaca - również odsetki!


To teraz przypomnijmy kilka praktycznych porad, dzięki którym do skarbonki coś jednak wpadnie.

Zacznijmy od rachunków za prąd
W dobie elektryczności prawie wszystkie urządzenia domowe potrzebują prądu.
Prawie wszystkie, bo np.  ładowarka do telefonów po ich naładowaniu już tego zasilania nie potrzebuje. A z ręką na sercu, ile razy zapominaliśmy ją odłączyć?
A telewizor, drukarka, kuchenka elektryczna, konsola - czy wiecie, że w trybie uśpionym, nadal pobierają energię?
I to może być nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie!
Ja w domu korzystam z trzech listew odcinających prąd. 
Do jednej podłączone są trzy moje komputery, radio, drukarka i niszczarka w pracowni.
Do drugiej telewizor, modem, kablówka i lampka nocna.
A ta trzecia znajduje się w kuchni. Do listwy jest podłączona mikrofalówka, czajnik elektryczny, radio, pochłaniacz, krajalnica, a w porywach mikser, toster i inne urządzenia.
Uff, sporo tego - ale wystarczą tylko trzy kliknięcia i wszystkie urządzenia są odłączone!

Druga rzecz, to rachunki za prąd, telefon, internet.
Był czas, gdy mieliśmy w domu trzech operatorów. Teraz mamy tylko jednego i jest taniej. Ale...
Dziś operatorzy komórkowi walczą między sobą o klienta. Warto obserwować ich oferty, można trafić na dobrą promocję i skorzystać.
Tym bardziej, że numer telefonu pójdzie za nami!

W końcu zakupy. O dziwo, to mężczyźni częściej stosują ten sposób w praktyce :)
Lista zakupów, którą sporządzamy przed wyjściem do sklepu.
Nie jest to nic odkrywczego, ale za to skuteczna ochrona przed pseudo-promocjami i super-okazjami i wrzucaniem byle czego do koszyka.

I na koniec żywność. Idzie na nią lwia część naszych dochodów.
Odradzamy zdecydowanie jedzenie na mieście. Nie dość, że faszerujemy się nie wiadomo czym, za to z dużą ilością chemii, to na dodatek drenujemy kieszenie.
Warto samemu przygotować posiłki, choćby z wyprzedzeniem na 2-3 dni. Nawet się nie spodziewacie, jaki korzyści przyniesie to dla Waszego zdrowia (i Waszej kieszeni).środa, 9 września 2015

Zatrudnienie niepełnosprawnych – co powstrzymuje pracodawców?

Autor: Tymoteusz Szymański
Od 2010 roku zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce waha się w granicy 22%.

Optymalizacja wpłat na PFRON dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne przyczyniła się do wzrostu poziomu zatrudnienia w stosunku do lat ubiegłych. Dlaczego więc mimo potencjału jaki daje zmniejszanie wpłat na PFRON zatrudnienie nie wzrasta?


Bardzo interesujące badania w tym zakresie pod nazwą „Pracodawca na TAK” zostały przeprowadzone w Polsce przez Grupę Job. 
Badanie przeprowadzone zarówno wśród pracodawców jak i osób niepełnosprawnych wykazały, że wzrasta świadomość wśród przedsiębiorców o korzyściach jakie daje zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika. 
Powyżej 60% pracodawców zadeklarowało chęć podjęcia działań mających na celu rekrutację osoby ze stopniem niepełnosprawności. Również stygmatyzacja osoby niepełnosprawnej jako gorszego pracownika w ostatnich latach zdecydowanie zmalała, a przedsiębiorcy wiedzą, że ze względu na trudności ze zdobyciem pracy i jej terapeutyczne właściwości, niepełnosprawny pracownik charakteryzuje się taką samą lub większą efektywnością i zaangażowaniem. Tak uważa aż 83%  badanych pracodawców.
Na te optymistyczne badania należy jednak spojrzeć z dystansem, gdyż biorące w nich udział firmy w nieproporcjonalnej ilości (w stosunku do średniej krajowej) już zatrudniały osoby niepełnosprawne, a co za tym idzie były w temacie bardziej obeznane i skłonne do zatrudnienia większej ich ilości w przyszłości. Badanie daje natomiast interesujący wgląd w powody, które powstrzymują przedsiębiorców przed zatrudnieniem niepełnosprawnych.
 • ograniczona wiedza i brak doświadczenia w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnością
 • brak odpowiedniej kwalifikacji zawodowej wśród osób niepełnosprawnych
 • stereotypy osoby niepełnosprawnej
 • obawa ze strony pracowników przed nierównym traktowaniem
 • obawa przed mniejszą efektywnością w pracy
 • obawa przed koniecznością poświęcenia większej ilości czasu osobom z niepełnosprawnością
 • obawa przed koniecznością dostosowania systemu pracy do osób z niepełnosprawnością

Przedsiębiorcy zapytani o to, co głównie przyczyniło się głównie do zmiany ich nastawienia do osób z niepełnosprawnością to bliższe ich poznanie w środowisku zawodowym i prywatnym. Ankietowanych pracodawców do zaoferowania pracy osobie niepełnosprawnej bardziej zachęcały takie doświadczenia niż możliwość optymalizacji kosztów PFRON.

Polskę czeka długa droga do sprawnie funkcjonującego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych tym bardziej, że nie funkcjonuje on dobrze dla nikogo i wiele tych samych problemów z uzyskaniem pracy dotyka zarówno osoby pełnosprawne jak i nie. Do tej pory ulgi na PFRON dla przedsiębiorców przyczyniły się znacząco do poszerzenia ofert pracy pozwalając niektórym firmom oszczędzić nawet 100 tysięcy złotych rocznie. Wydaje się jednak, że pojawiła się potrzeba instytucji lub firmy, która pomogłaby osobom niepełnosprawnym zdobyć wstępne przeszkolenie do zawodów, które mogłyby wykonywać pomimo swojej niepełnosprawności. I tylko czas pokaże kto w najbliższych latach obejmie taką rolę.

artykuł stworzony dzięki MGKConsulting
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.